Doneu ara

Dóna amb un SMS

Properament més informació

Dóna en línia

La Fundació es finança gràcies a les desinteressades i generoses donacions d'empreses i institucions de diversos sectors, moltes d'elles vinculades al món infantil, així com particulars que s´identifiquen amb la nostra causa. Accedeix al formulari i emplena'l amb les teves dades personals.

Donació per transferència bancària

Si vols realitzar una transferència bancària pots fer-ho a:

Madrid (CaixaBank) ES 84 2100 2908 90 0200051823
Barcelona (CaixaBank) ES 78 2100 3006 92 2200815493
Valencia (Banco Popular) ES 47 0075 0231 75 0600577304
Sevilla (CaixaBank) ES 98 2100 6157 92 0200041604
Bilbao (CaixaBank) ES 54 2100 4125 4122 0019 1241

 

D'acord amb el que estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del Mecenatge, els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques tindran dret a deduir de la quota íntegra el 75% sobre els primers 150 euros. A partir d'aquest import, les donacions són deduïbles al 30% o al 35% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin fet donacions amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells , al de l'exercici anterior. Transitòriament durant el període impositiu 2015, el percentatge de deducció per a bases de deducció de fins a 150 euros, serà del 50%, i l'aplicable a la resta de la base de la deducció del 27,5% i 32,5% respectivament. La base d'aquesta deducció juntament amb les que estableixen els apartats 3 i 5 de l'article 68 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tenen un límit del 10% de la base liquidable de l' impost.

D'altra banda, els subjectes passius de l'Impost sobre Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra, el 35% de la base de la deducció. Per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2015, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d'aquesta mateixa entitat serà el 40%. La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període impositiu".